صفحه اصلي

قبل از تولد

گالري عكس

اطلاعات براي مامانا

سايتهاي ني ني

سرگرمي

انتخاب اسم

خيريه

 
 

محك
موسسه حمايت از كودكان سرطاني

M S
انجمن ام اس ايران

تلفن:۲٤٩٠۵٤٤ تا ٧    فكس: ۲۴۴۵۴۵۴
شماره حساب
۴۴۴۴نزد بانك صادرات قائم مقام كد شعبه ۱۴۴۵
حساب ارزي ۱۴٠٠۵٩نزد بانك صادرات قائم مقام كد شعبه ۱۴۴۵
شماره حساب ۱٦۱٦نزد بانك كارآفرينان
شماره حساب ٧۵/۲۲۲۲نزد بانك سپه چيذر كد شعبه ۱٣۵۱

تلفن: 9-66953907  -   فكس: 66499514
شماره حساب هاي انجمن ام اس:
 جاري ۲۷۷۰ بانك صادرات – شعبه ميرزاي شيرازي – كد ۴۸
جاري۱۷۹۱ بانك صادرات – شعبه وصال شيرازي – كد ۳۰۰۰


موسسه خيريه معلولين ذهني كامياب گناباد

بنياد امور بيماريهاي خاص

حساب شماره 14558 بانك ملي مركزي
تلفن: 77222217

 

موسسه خيريه ياوران

موسسه خيريه به آفرين فردا